История, 22.05.2020 13:21, Elisavettas

Во по истории беларуси:

Размясцiце гiстарычныя паняццi i з'явы XVI-XVIII стст. Па слупках:

1)Дзяржауныя пасады (сiстэма кiравання); 2)становiшча шляхты; 3)становiшча сялян; 4)ваенныя канфлiкты; 5)гарадское жыццё; 6)рэлiгiйнае становiшча; 7)архiтэктурныя стылi.
Аброк, канцлер, чынш, сарматызм, батлейка, Контррэфармацыя, паншчына, гетман, ракако, манарх, падскарбi, дзякла, дым, канстытуцыя, грош, запрыгоньванне, калегiум, валока, сенат, класiцызм, лiберум, вета, магдэбургскае права, магiстрат, магнат, кашталян, мануфактура, мястэчка, дысiдэнт, павет, Асветнiцтва, загоны, прывiлей, касiнеры, Адраджэнне, Рэфармацыя, данiна, канфесiя, ваяводства, барока, сойм, унiя, фальварак, федэрацыя, фрэска, цэх, юрыдыка.
Растлумачце свой адказ.

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Истории

Знаешь правильный ответ?

Во по истории беларуси:Размясцiце гiстарычныя паняццi i з'явы XVI-XVIII стст. Па слупках:1)Дзяржауны...

Вопросы по предметам