Қазақ тiлi, 04.05.2021 14:39, Kamilla1351

Қайда соғысқан?
Қай
жылдары?
Ұлы Отан
соғысы/Ауған
соғысы арда-
герлері
Қандай
марапаттары
бар?
Қайда
тұрады?

сможете в первые слоты написать?​


Қайда соғысқан?Қайжылдары?Ұлы Отансоғысы/Ауғансоғысы арда-герлеріҚандаймарапаттарыбар?Қайдатұрады?см

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

Қайда соғысқан?Қайжылдары?Ұлы Отансоғысы/Ауғансоғысы арда-герлеріҚандаймарапаттарыбар?Қайдатұрады?см...

Вопросы по предметам