Химия, 22.05.2020 12:48, данил1956

Хімія 9 клас

Контрольна робота.
І-рівень. 1).До яких наук відноситься хімія: А. Точних Б. Гуманітарних В. Природничих Г. Філологічних.
2) Речовини, які не утворюються в природі і виготовляються промисловим шляхом називаються: А. Неприродними Б. Синтетичними В. Штучними Г. Полімерними.
3)Реакція нейтралізації відноситься до реакцій: А. Розкладу Б. Сполучення В. Обміну Г. Заміщення.
4)Сума коефіцієнтів у рівнянні взаємодії алюмінію з розбавленою сульфатною кислотою складає:
А.8 Б.12 В.4 Г.9
5)За будовою жири відносять до: А. Естерів Б. Алканів В. Спиртів Г. Карбонових кислот.
6)Визначте речовини, при зливанні розчинів яких утворюється осад: А. Na2SO4 i BaCl2 Б. Na2SO4 i KOH
В. Na2SO4 i H3PO4 Г. Na2SO4 i AgNO3
7) Органічні речовини, що мають подібну будову і відрізняються між собою на одну або кілька груп -СН2 називаються: А.Ізомерами Б. Гомологами В. Біополімерами Г. Вуглеводами.
8) Реакція горіння метану відноситься до реакцій: А. Сполучення Б. Екзотермічних В. Окисно-відновних Г. Всі відповіді вірні
9) Реакції,які відбуваються одночасно в 2-х протилежних напрямках називаються: А. Комплексними Б. Оборотними В. Подвійними Г. Прямими.
10) Молярна маса сахарози становить: А.148 Б.408 В.342 Г.234.
ІІ-рівень
1.Обчисліть відносну густину бутину за воднем і за повітрям.
2.Термохімічне рівняння горіння етану таке: 2 С2Н6 + 7 О2 = 4 СО2 + 6 Н2О; Н=-3120кДж. Яка кількість теплоти віділиться при згорянні 5,6 л (н. у.) етану.
ІІІ-рівень
1.Складіть рівняння за наведеною схемою перетворень і вкажіть тип кожної реакції: Mg-->MgO-->
-->Mg(NO3)2-->Mg(OH)2-->Mg CO3-->CO2-->C6H12O6.Для реакції 1 складіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник. Для реакції 3 складіть йонно-молекулярне рівняння.
2.Обчисліть масу осаду, утвореного при зливанні розчину аргентум (І) нітрату і 160г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10%.

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Хімія 9 клас Контрольна робота. І-рівень. 1).До яких наук відноситься хімія: А. Точних Б. Гуманітарн...

Вопросы по предметам