За даними вибірки побудувати інтервальний статистичний ряд розподілу, який складається з п'яти інтервалів. Зобразити графічно гістограму відносних частот емпіричну функцію розподілу.
Знайти вибіркове середнє, незміщену вибіркову дисперсію, моду і медіану, коефіцієнт варіації. Зробити висновки.
Важаючи, що розподіл є нормальним, знайти довірчий інтервал для оцінки середньоквадратичного відхилення і математичного сподівання з надійністю 0,95.


За даними вибірки побудувати інтервальний статистичний ряд розподілу, який складається з п'яти інтер

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

За даними вибірки побудувати інтервальний статистичний ряд розподілу, який складається з п'яти інтер...

Вопросы по предметам